لب دوختگان

سایت رسمی

لب دوختگان

محمد رسول الله:
«الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم» 
«حکومت با کفر باقی می ماند اما با ظلم دوامی نخواهد داشت»