لب دوختگان

افشای دو عامل دیگر مربوط به شرکت صوری “تیک”!

در گذشته موسسه صوری تیک وابسته به نیروهای هوایی سپاه پاسداران تروریست و فعالیتهای اونها را افشا کردیم. آژانس بین المللی ایران اینتر نشنال نیز به صورت مفصل در این مورد پوشش خبری داد. امروز دو نفر از تروریستهای این موسسه را برای شما افشا میکنیم:1. جعفر خدابخش بناب– این حرام لقمه یکی از نیروهای قدس هست که […]