لب دوختگان

افشاگری و اثبات غارت معادن و منابع ملی ایران توسط سپاه پاسداران!

https://t.me/LabDookhtegan_Channel/47

به دنبال افشاگری بالا در مورد هک شبکه اداره معادن توسط مرکز 2060 قسمتی از لیست معادنی را که این زنا زاده ها با رانت اطلاعات به نام خودشون کردند را در اینجا افشا میکنیم. این معادن منابع ملی کشور و ملت ایران هستند که توسط این علفهای هرز سپاهی به غارت میره!!!

آگهي تغييرات شرکت معدن راه اميد شرق شرکت سهامي خاص به شماره ثبت ۸۳۱۳ و شناسه ملي ۱۰۸۶۰۱۷۳۲۸۸ آگهي تغييرات شرکت معدن راه اميد شرق سهامي خاص به شماره ثبت ۸۳۱۳ و شناسه ملي ۱۰۸۶۰۱۷۳۲۸۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/۱۴۰۰تصميمات ذيل اتخاذ شد:۱-آقاي حميد زارع کدملي۵۵۲۹۷۱۰۷۸۶ به سمت عضو و رئيس هيت مديره ومديرعامل وآقاي سيداحمدرضابابائي چگيني کدملي۴۳۱۱۱۴۴۲۲۹بسمت عضوهيئت مديره ونائب رئيس هيت مديره وخانم زهره زارع کدملي۵۵۲۹۹۱۳۷۰۹بسمت عضوهيت مديره بمدت دوسال انتخاب گرديدند و حق امضاءکليه اوراق واسناد بهاداروتعهدآور شرکت باامضاءمديرعامل همراه بامهرشرکت معتبرميباشد۲-آقاي حسين صالحي وزيري کدملي۵۵۲۹۹۱۸۰۲۶بعنوان بازرس اصلي و آقاي مهدي بيشهء کدملي۴۴۵۹۷۱۷۶۵۴بعنوان بازرس علي البدل بمدت يکسال مالي انتخاب گرديدند.

آگهی تغییرات شرکت لاجورد معدن سرمد سهامی خاص به شماره ثبت17900وشناسه ملی14007852370به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ25/10/1399تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای عمادالدین خطیبی عقدابه کدملی4449859782بسمت عضوهییت مدیره ورییس هییت مدیره ،خانم ملکه ابراهیم زاده عقدابه کدملی4449352696بسمت عضوهییت مدیره ونایب رییس هییت مدیره ،خانم ملیحه خطیبی عقدابه کدملی4440084151 بسمت عضوهییت مدیره ومدیرعامل بمدت دوسال انتخاب گردیدند وحق امضاکلیه اوراق واسنادبهاداروتعهدآورشرکت ونامه های عادی واداری باامضاءرییس هییت مدیره همراه بامهرشرکت معتبرمی باشد.آقای حمیدزارع کدملی5529710786بسمت بازرس اصلی وخانم حیفازنگنه به کدملی4421599506بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند.

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۹ و بنا به مجوز شماره ۴۲۳۱/۹۳ مورخ ۷/۱/۱/۳۹۹ سازمان حمل و نقل،تصميمات ذيل اتخاذ شد :۱-آقاي عميدالدين خطيبي عقدا کدملي۴۴۴۹۸۷۲۱۳۴بسمت عضوهيئت مديره ورئيس هيئت مديره آقاي ابراهيم ابراهيم زاده عقدا کدملي۴۴۴۹۸۳۵۶۰۳بسمت عضوهيئت مديره ونائب رئيس هيت مديره آقاي عمادالدين خطيبي عقداکدملي۴۴۴۹۸۵۹۷۸۲بسمت عضوهيئت مديرهو آقاي علي اکبرنقدي زارچي کدملي۵۵۱۹۵۲۰۳۵۶بسمت مدير عامل خارج از اعضاء براي مدت دو سال انتخاب گرديدند و حق امضاءکليه اوراق واسنادبهاداروتعهدآوربانکي باامضاءمديرعامل ورئيس هيت مديره همراه بامهرشرکت معتبرميباشد۲-آقاي مصطفي ماندگاري کدملي۴۴۵۹۹۶۴۳۳۳بسمت بازرس اصلي وآقاي محمدمحسن شفيعي مقدم کدملي۰۸۳۹۹۰۷۷۹۶بسمت بازرس علي البدل بمدت يکسال مالي انتخاب گرديدند

آگهی تغییرات شرکت پویش معدن سام یزدسهامی خاص به شماره ثبت17847وشناسه ملی14007800089به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ19/07/1399تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای حمیدزارع کدملی5529710786بسمت عضوهییت مدیره ورییس هییت مدیره وآقای حسین صالحی وزیری به کدملی5529918026بسمت عضوهییت مدیره ونایب رییس هییت مدیره خانم اعظم زارع به کدملی4431829873بسمت عضو هیت مدیره وخانم زهره زارع به کدملی5529913709بسمت عضوهییت مدیره ومدیرعامل بمدت دوسال انتخاب شدندوحق امضاکلیه اسنادواوراق بهاداروتعهدآور بانکی ونامه های عادی واداری باامضامدیرعامل یارییس هییت مدیره همراه بامهرشرکت معتبرمیباشدوخانم سمیره صادقی به شماره ملی4431814833به عنوان بازرس اصلی وآقای محمدعلی عسکری باغمیانی به کدملی4433390283به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

اینها قسمتی کوچکی از بده بستانها، اختلاسها و رانت خواری های نامشروع مفسد و تروریست سایبری خطیبی و با نظارت سازمان اطلاعات سپاه میباشد…….. افشاگری ادامه دارد

به اشتراک بگذارید

فیس بوک
توییتر
تلگرام
واتس آپ