لب دوختگان

ارسال اطلاعات گروه شهید همت ملقب به Yellow Liderc

در گذشته اطلاعاتی از گروه شهید همت ملقب به Yellow Liderc فاش کردیم و تقاضای دریافت اطلاعات بیشتری کردیم.
اطلاعات مهم دیگری در مورد فعالیت این گروه تروریستی سایبری که با نام شهید همت توسط امیر لشگریان فرماندهی میشود دریافت کردیم.
ما قصد داریم این اطلاعات را به طور کامل، پس از هماهنگی با منبع اطلاعات به کشورهای ذیربط ارسال کنیم تا عکس العملی مناسب در مقابل عملیات این گروه تروریستی آماده کنند!
ما گروه لب دوختگان از هم وطنان میخواهیم هر گونه اطلاعاتی مربوط به فعالیت های این رژیم خونخوار رسال کنند.
این اطلاعات از یک سو پاداش هایی با ارزش برای شما به ارمغان خواهند داشت و از سویی دیگر به میخ هایی بر تابوت این رژیم از بن لجن تبدیل میشوند!

https://www.pwc.com/gx/en/issues/cybersecurity/cyber-threat-intelligence/yellow-liderc-ships-its-scripts-delivers-imaploader-malware.html

به اشتراک بگذارید

فیس بوک
توییتر
تلگرام
واتس آپ